تبلیغات
حی علی الصلاة - آموزش نماز

آموزش نماز

نویسنده: مسعود نعمتی نسب دوشنبه 31 فروردین 1394 ساعت 02:15 ب.ظ نظرات

 برای قرائت نماز صبح وضو می گیریم
با لباس و بدن پاكیزه به سوی قبله می ایستیم

اذان و اقامه را می خوانیم 

نماز را با نیت و تكبیرة الاحرام شروع می كنیم

این نماز در هجده مرحله انجام میگردد

.

.

.ادامه در ادامه مطلب


زمان قرائت نماز صبح: زمان قرائت این نماز ، از اذان صبح ( صبح صادق ) همان منطقه ای كه در آنجا میخواهیم نماز را بخوانیم شروع میشود ، وتا زمان طلوع آفـتاب ادامه دارد و چنانچه از این زمان بگذرد ، می بایست آن نماز را به نیت قضا بخوانیم.

 
آوای (صوت ) قرائت: باید دقت كنیم حمد وسورۀ نماز صبح را همچون نماز مغرب وعشاء واجب است با صدای  بلند یعـنی خارج از حلق بخوانیم ودر مابقی اذکار نماز صبح مخیریم به هر صورت که مایلیم قرائت کنیم.


اذان و اقامه: مستحب موکد است که در نماز های واجب یومیه اول اذان و سپس اقامه گفته شود.


اول- نیّت
دوم-  تكبیرة ا لاحرام
 

 

سوم -  قرائت سوره حمد  

چهارم - قرائت سوره: در این مرحله لازم است یك سوره كامل خوانده شــود ، ولی لازم است درركعت دوم در این قسمت حتماً سوره اخلاص خوانده شود.
پنجم -  قیام متصل به ركوع : این عمل بعد از قرائت سوره انجام می گردد و عبارت است از مكثی كوتاه در حالت قیام كامل بدون كوچكترین حركت قبل از رفتن به رکوع، ومستحب است دراین حالت مكث ؛ جمله ا لله اکبر گفته شود ؛ دقت كنید قیام متصل به ركوع از واجبات نماز است ودر صورت بجا نیاوردن آن نماز باطل است وباید بار دیگر خوانده شود


ششم -  ركوع

این عمل بعد از قیام متصل به ركوع انجام میگردد وعبارت است از خم شدن  نمــــازگزار به اندازای كه كف دستها به زانوها برسد و در این حالت لازم است بیان جمله سُبْحانَ رَبّـیَ اَ لعَــظـیمِ و بِحَمْدِه (منزه از هر گناه است آفریننده من ،و من به ستایش او مشغولم ) ، ا لبته میتوانیم ذكر دیگری را به جای این جمله نورانی بكارببریم وآن عبارت است از سه مرتبه  بیان جمله  سُبْحانَ ا لله یعنی منزه و دور  از هر گناه است خداوند. 
هفتم -  قیام بعد از ركوع : این قیام عبارت است از بر خواستن از ركوع وایستادن بطور كامل و مكثی كوتاه ، لازم به تذكر است كه این قیام نیز از واجبات نماز محسوب میگردد البته مستحب است در حالت مكث بیان جمله ا لله اكبر یا بیان جمله  سَمِعَ ا للهُ لِمَنْ حَمِدَه بشنود خداوند حمد وثنای كسی را كه او را ستایش میكند


هشتم - سجود

 این عمل عبارت است از سجده در مقابل خداوند جهانیان واین سجده به گونه ای انجام میگردد كه می بایست هفت نقطه از بدن نماز گزار برروی زمین باشد كه عبارتند از دوكف دست ،دو سر زانو ، دو سر انگشت شصت با ، ولی واجب است نقطه هفتم یعنی بیشانی حتماً بر روی زمین حقیقی (خا ك ، سنگ ، مهر ، سفال ) باشد ا لبته در صورت در دسترس  نبودن اینها میتوان از چوب ، كاغذ ، یا حتی گیاهان غیر خوردنی نیز استفاده كرد
نكته : عمل سجود شامل دو سجده میشود
بعد از گذاشتن این قسمتها بر روی زمین شروع  به بیان ذكر واجب سجود میكنیم كه عبارت است از :  سُبْحانَ رَبّی ا لْاَعْلی وَ بِحَمْدِه منزه از هر عیب وگناه است آفریدگار من، و من به ستایش او مشغولم یا تکرار سه مرتبه جمله سبحان الله
نکته : برای انجام عمل سجود  لازم  است دو بار   سجده انجام گردد  بنابر این بعد از انجام سجده اول وقرائت ذکر آن سر از مهر برداشته و در حا لت دو زانو مقداری مکث میکنیم
البته مستحب است در همان حا لت مکث وسکون کامل دو بار جمله ا لله اکبر گفته شود بعد از آن دوباره به سجده رفته ذکر واجب آن را نیز  دوباره بیان مکنیم


نهم - جلسه استراحت 
 
این عمل که بعد از اتمام سجده دوم رکعت اول وسوم هر نمازی انجام میشود عبارت است از مکثی کوتاه بعد از بلند کردن سر ازسجده دوم
دهم – حرکت به سوی قیام (ایستادن ) و مستحب است در این حالت جمله ی بِحَولِ ا للهِ وقُوَّتِهِ اَقُومُ واَقعُد (به یاری خدای متعال و یاری او برمیخیزم و می نشینم ) بیان شود
یازدهم - قیام : این عمل که به معنای ایستادن  بطور کامل وبدون حرکت میباشد مقدمه ایست واجب برای شروع رکعت بعد
دوازدهم – قرائت سوره ی حمد
سیزدهم – قرائت سوره ی توحید
چهاردهم -  قنوت :
این عمل از مستحبات موکد نماز میباشد ، وشامل بالا آوردن دو کف دست به حالت دعا وقرائت ذکر : رَبَّنا آتِنا فِی ا لدِّ نیا حَسَــنةً وفِی الآخـِرَةً وَ قـِنا عَـذابَ ا لنّـار
البته این ذکر میتواند هر نوع دعائی باشد ولی در نمازهای واجب این دعا باید حتما به زبان عربی بیان شود ولی در نمازهای مستحبی میتوان این دعا را به هر زبانی که مایلیم قرائت کنیم
نکته: مستحب است در حال بالا آوردن دست برای قنوت یکی از این دو جمله  رابیان کنیم
اَ للهُ اَکبَر ،   کَذَ لِکَ ا للهُ رَبّی

 

پانزدهم – رکوع
شانزدهم - سجود

هفدهم -  تشهد: یکی از واجبات نماز است وترک آن چه بصورت عمدی وچه غیر عمدی باعث باطل شدن نماز میگردد تشهد که در رکعتهای دوم وچهارم قرائت میشود بعد از تمام شدن سجده دوم ونشستن بر روی دو زانو وبیان مستحب جملۀ ا لله اکبر  در حا لت سکون قرائت میشود وذکر آن به این صورت است
أ لـحَـمدُ لـِلَّـه حمد
 ستایش مخصوص خداوند است و بس
أَ شهَـدُ أ ن لا اِ لهَ اِ لاّ ا للّـهُ وَحدَهُ  لا شَـریکَ لَه
 شهادت میدهم که نیست معبودی جز ا لله و او شریکی ندارد
وَ أ شهَـدُ أَنّ مُـحَمَّداً عـَبدُهُ وَ رَسُـوُلُه
 ومن شهادت میدهم ، به درستی که محمد بنده وفرستاده خداوند است
ا لّـلهُمَّ صَـِّل عـلی مُـحَمَّدٍ وَ آ لِ مُـحَـمَّد
خداوندا بر محمد وخاندانش درود فرست

هجدهم – سلام: سلام نماز که بعد از تشهد ودرهمان حا لت نشسته در ادامۀ تشهد قرائت میگردد  آخرین عمل نماز میباشد ، و یکی ازواجبات نماز است و در واقع نماز را به اتمام میرساند ، ونماز گزار را از حا لت نماز خارج میکند  ، یعنی نماز گزاری که با گفتن  تکبیرة ا لاحرام مانند یک حاجی محرم شده  ، وبسیاری از کارها بر وی حرام شده بود  با ذکر سلام محّل گردیده وآن کارها بروی حلال میشود ، کارهائی چون  خوردن ، وآشامیدن و غیره...
ذکر سلام به این صورت است
اَ لسَّـلامُ عـَلـَیکَ أَیـُّها ا لـنَّبیَُّ وَ رَحمَةُ ا للهِ وَ بَـرَکاتُه
سلام بر تو ای فرستاده خدا ورحمت وبرکاتش نثارت باد
اَلـسَّلامُ عـَلَـینا وَ عـَلی عِـبادِ ا للهِ ا لصـّا لِـحین
سلام بر ما (نمازگزاران) و بر همۀ بنده گان صا لح خداوند
اَ لـسَّـلامُ عـلَیکُم وَ رَحمَةُ ا للهِ وَ بَرَکاتُـه
سلام بر شما ورحمت وبرکاتش نثار شما باد
نکته: مستحب است بعد از سلام نماز سه بار جملۀ  ا لله اکبر را به عنوان تعقیبات نمازبیان کنیم

التماس دعا
بسم الله من الاول الی الآخر


منبع:آوای نماز